ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

မနက္စာမစားျခင္း
———————
မနက္စာအစာမစားျခင္းျဖင့္ သၾကားဓာတ္မရရွိႏိုင္ပါဘူး.။ သၾကားဓာတ္
မရွိရင္ အာဟာရဓာတ္မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ႔ ကို
ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။

အိပ္ေရးမဝျခင္း
—————-
သင့္ဦးေႏွာက္ကို အနားေပးရန္အတြက္ အိပ္စက္ရန္လုိအပ္ပါတယ္။ အိပ္စက္ခ်ိန္
လံုေလာက္မႈ႕မရွိရင္ လည္ပတ္ေနေသာ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား ေသဆံုးႏိုင္ပါတယ္။

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း
————————
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက ဦးေနွာက္မွတ္ညဏ္ခ်ိဳ့ယြင္းႏိုင္ျပီး အၾကိဴဇရာ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားႏိုင္ပါတယ္။

အစားစားလြန္းျခင္း
——————-
အစားအစာမ်ားကို လိုအပ္သည္ထက္ မ်ားျပားစြာ စားသံုးျခင္းက ဦးေႏွာက္ကို ေလးလံထုိင္းမွုိင္း
ေစပါတယ္။

ေခါင္းကို ဖံုးအိပ္ျခင္း
———————–
အိပ္ေနစဥ္ ေခါင္းကို ဖံုးအိပ္ျခင္းက ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္မ်ား မ်ားျပားလာျပီး ေအာင္ဆီဂ်င္ဓာတ္မ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေစပါတယ္။ ဒါကလည္းဦးေႏွာက္ပ်က္စီးျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေတြးေခၚမႈ႕ေလ်ာ့နည္းျခင္း
——————————
ေတြးေခၚျခင္းက ဦးေႏွာက္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ေတြးေခၚမႈ႕မရွိရင္
ဦးေႏွာက္ မွတ္ညဏ္စြမ္းရည္ နည္းပါးလာႏုိ္င္ပါတယ္။

ဖ်ားနာေနစဥ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း
—————————–
ေနမေကာင္းျဖစ္ေနစဥ္ အလြန္အမင္း အလုပ္လုပ္ျခင္းက ဦးေႏွာက္ စြမ္းရည္ကို ေလ်ာ့က်ေစျပီး
ဦးေႏွာက္ပ်က္စီးႏိုင္ပါတယ္။

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္း
———————-
ဦးေႏွာက္ ေအာင္စီဂ်င္မ်ားစြာ လိုအပ္ေသာ အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ညစ္ညမ္းေသာ ေလထုကို ရူရိုက္မိပါက ဦးေႏွာက္ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ျပီး မွတ္ညဏ္မ်ားခ်ိဳ့ယြင္းေစပါတယ္။

#crd ေမသတင္းရပ္ကြက္ကေလး

News

PAGE TOP